OŚWIADCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, GWARANCJI, REKLAMY
Niniejsze Zasady Reklamacji podlegają odpowiednim przepisom Kodeksu Cywilnego wraz z późniejszymi zmianami. przepisy i przepisy ustawy nr 250/2007 Coll. w sprawie ochrony konsumentów i nowelizacji ustawy słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Coll. o przestępstwach z późniejszymi zmianami, z odpowiedzialnością za wady i odpowiedzialność za wady dostarczonych towarów i usług.

1. Sprzedawca odpowiada za błędy produktu, a kupujący niezwłocznie zgłasza reklamację do sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi zasadami reklamacji. Okres gwarancji na sprzedane produkty określony jest przez ogólne przepisy prawne - Kodeks cywilny obowiązujący w momencie sprzedaży.
2. Obsługa reklamacji podlega obowiązującym procedurom reklamacyjnym. Kupujący wysłał sprzedający potwierdza zamówienie, został należycie poinformowany o warunkach i jak twierdzą towarów, w tym danych na temat, gdzie można zastosować reklamacja i przeprowadzania napraw gwarancyjnych zgodnie z ust. § 18 odsył. 1 ustawy nr. 250/2007 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów i zmiany ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Coll. o przestępstwach z późniejszymi zmianami (zwane dalej "ustawą").
3. Zasadę reklamacji stosuje się do produktu zakupionego przez kupującego od sprzedawcy w postaci e-sklepu na stronie e-commerce sprzedającego, lub za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób.
4. Zlecenie Reklamacyjne w tym formularzu jest ważne we wszystkich przypadkach biznesowych, chyba że wynegocjowane zostaną inne warunki gwarancji.
5. Kupujący ma prawo do zastosowania wobec sprzedającego gwarancji na produkt, który wykazuje błędy spowodowane przez producenta, dostawcę lub sprzedawcę, jest objęty gwarancją i został zakupiony u sprzedawcy.
6. Kupujący dokonuje przeglądu produktu po przejęciu produktu. Po wykryciu błędu produktu może on zgłosić błędy znalezione podczas tej trasy. W okresie gwarancyjnym klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia błędu po przesłaniu produktu do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.
7. Jeżeli produkt jest podatny na błędy, klient ma prawo złożyć reklamację u sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. (2) ustawy o ochronie konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego.
8. Procedura reklamacji dotycząca produktu obiektywnie przedłożona sprzedawcy rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione są wszystkie następujące warunki:
a. twierdził, produkt wykonany przez konsumenta: Sentop Ltd., Oravskiego Podzamku 288 027 41 Orawski PODZÁMOK, ID: 46835318
b. wraz z zastrzeganym produktem, dowodem zakupu, paragonem (fakturą), nazwą i adresem konsumenta lub kontaktem telefonicznym, dokładnym opisem błędu produktu lub wystąpił błąd produktu.9. Raport reklamacyjny dostępny jest na stronie:
http://www.3dhodiny.sk.sk/dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf/ konsument będzie wypełnić pole protokołu reklamacyjnego w punktach a-g protokołu reklamacyjnego przesłanego przez e-mail do sprzedawcy lub stanowisko słowackiego lub ręcznie, w powyższym adrese./

10. Rozpoczęcie roszczenia jest również datą roszczenia. Odzyskany produkt zostanie dostarczony przez kupującego w miejscu wskazanym w tej reklamacji / punkcie 8.a./.

11. W miejscu otrzymania reklamacji sprzedawca jest zobowiązany zapewnić obecność osoby oskarżonej o rozpatrzenie reklamacji zgodnie z § 18 ust. 3 ustawy.

12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wady produktu u sprzedawcy bez zbędnej zwłoki.

13. Sprzedający wystawia pokwitowanie w momencie otrzymania reklamacji towaru w formie pisemnej, w formie listu lub w formie pisemnej, w której zobowiązany jest do dokładnej identyfikacji błędów towaru zgodnie z postanowieniami art. § 18 ust. 5 ustawy.

14. Jeżeli konsument złoży reklamację, sprzedawca lub wyznaczonego pracownika lub wyznaczona osoba jest zobowiązany do informowania konsumentów o ich prawach w ramach ogólnego rozporządzenia na podstawie decyzji konsumenta, który należy do konsumenta zastosowania prawa, określa sposób reklamacji w § 2. m) natychmiast, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zastrzeżenia, w odpowiednich przypadkach, szczególnie jeśli wymaga ona kompleksową ocenę techniczną stanu produktu lub usługi, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji roszczenie zostanie niezwłocznie naprawione, a w uzasadnionych przypadkach skarga może zostać odzyskana później; Roszczenie nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od daty roszczenia. Po wygaśnięciu okresu rozpatrywania reklamacji konsument ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo do wymiany produktu na nowy produkt.

15. Kupujący nie przyjmuje gwarancji na błędy, które zostały zgłoszone sprzedawcy w momencie zawarcia umowy.

16. Prawo do zastosowania wobec sprzedającego gwarancji przez kupującego wygasa:
a. nie przesyłając dowodu wpłaty (kopii dokumentu, który zalecamy kupującemu, aby go zapewnić i zachować), dowód dostawy
b. blask wygaśnięcia

czas produktu, c. uszkodzenie mechaniczne produktu spowodowane przez kupującego, stosując produkt w warunkach, które nie odpowiadają środowisku naturalnemu, np. niewłaściwe obchodzenie się, obsługa lub zaniedbanie opieki nad produktem, uszkodzenie produktu na nadmierne obciążenia, niewłaściwego obchodzenia się lub użytkowania niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji, z ogólnymi zasadami, normami technicznymi i przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w Republice Słowackiej, g. uszkodzenie produktu spowodowane nieodwracalnymi lub nieprzewidywalnymi zdarzeniami, h. Uszkodzenie produktu przypadkowe zniszczenie i przypadkowe pogorszenie, inni przez manipulowanie, uszkodzenia lub elektryczności atmosferycznej lub innych zdarzeń losowych, nieautoryzowanej ingerencji w produkcie. 17. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia postępowania reklamacyjnego w jeden z następujących sposobów: Złożenie naprawionego produktu, b. wymiana produktu, c. zwrócenie ceny zakupu produktu, płacąc odpowiednią zniżkę od ceny produktu, np. pisemny wniosek o dostawę do sprzedawcy określonej usługi, uzasadnione odrzucenie roszczenia dotyczącego produktu. 18. Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia reklamacji kupującemu dokument pisemnej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 19. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla sprzedanych towarów i dla realizacji zamówienia na kontrakt od daty zawarcia umowy kupna. Okres gwarancji na używane towary wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, w którym kupujący nie mógł wykorzystać towarów do napraw gwarancyjnych towarów. 20. Jeżeli chodzi o wymienny błąd, skarga zostanie złożona w następujący sposób: sprzedawca zabezpiecza usunięcie błędu, lub sprzedawca niewłaściwego produktu zostaje wymieniony na nowy, identyczny jak produkt, którego dotyczy skarga22. Jeśli jest to błąd, który nie może być usunięty, lub jeden powtórzony wymiennego błąd lub większą liczbę różnych wymiennych wad, które zapobiegną temu może być stosowany jako produkt właściwie bezbłędnie, sprzedający reagować na skargi: a. odstąpienie od umowy sprzedaży, lub na żądanie produktu klienta w zamian za towary inne funkcjonalne, takie same lub lepsze parametry techniczne, lub b. jeśli sprzedawca nie może wymienić produktu na inny, będzie odzyskiwał roszczenie wystawiając notę ​​kredytową za niewłaściwy produkt. 23. Dla celów zastrz jest błędem wielokrotnie powtarzane wymienny uważane występowanie i usuwanie tych samych wymiennych błędów więcej niż dwa razy. 24. Dla celów zastrz dla większej liczby różnych wymiennych wad rozważanych występowanie i usuwanie się z więcej niż dwóch różnych wad wymiennych. 25. Jeżeli sprzedawca kończy procedurę reklamacji być prawnie uzasadnione odrzucenie roszczenia, ale winą produktu przez konsumenta obiektywnie istnieje i nie została usunięta, kupujący może skorzystać z prawa do wyeliminowania wad produktu na drodze sądowej. 26. Gwarancja nie obejmuje nieautoryzowanych ingerencji w produkt, nieprzestrzegania instrukcji obsługi - dla produktów, dla których ta procedura wynika z charakteru výrobku.27.Poučenie dla konsumentów: (1) jeśli wada, która może być usunięta, kupujący ma prawo do wolności, terminowo i prawidłowo usunięte. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez nieuzasadnionej zwłoki. (2) zamiast nabywca może żądać wymiany wady produktu czy wada odnosi się jedynie do produktów, części zamiennych, jeżeli sprzedawca nie powoduje nadmiernych kosztów ze względu na cenę wyrobu lub nasilenia uszkodzenia. (3) Sprzedawca może zawsze wymienić wadliwy produkt zamiast usunąć wadę, jeśli kupujący nie powoduje poważnych problemów. (4) Jeżeli problem nie może być usunięty, a które zabezpiecza produkt znajdujący się odpowiednio może być stosowany jako produkt, bez wad, nabywca ma prawo wymienić produkt lub ma prawo do rozwiązania umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, chociaż w przypadku wymiennych wad, jednakże, jeśli kupujący nie może do powtórnego wystąpienia wady po naprawie lub na skutek większej liczby defektów prawidłowo używać produktu. (5) W przypadku innych nieusuwalnych wad, kupujący ma prawo do rozsądnego zniżki z roztworu pozasądowych cena produktu.Alternatívne spornych) Konsument ma prawo do skontaktowania się ze sprzedającym, aby zażądać działań naprawczych, e-mail: info@3dhodiny.sk lub pisemnie do: Sentop, Ltd., Oravský Podzámok 288 027 41 Oravský Podzámok, ID: 46835318, jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, sprzedawca przypomniał jego skargi lub jeżeli uzna, że ​​sprzedający naruszył jego prawa. Jeśli sprzedający odpowiada na to żądanie odrzucenia lub nie odpowie w ciągu 30 dni od daty wyjazdu, konsument ma prawo do inicjowania alternatywnego rozstrzygania sporów alternatywnego rozwiązywania sporów (zwany podmiot ADR) na mocy ustawy 391/2015 Z.z. Podmioty ARS są organami i osobami prawnymi zgodnie z §3 ustawy 391/2015 Z.z. Wniosek, konsument może złożyć sposób określony w § 12 ustawy 391/2015 Z.z.b) konsument może złożyć reklamację za pośrednictwem platformy alternatywnego rozstrzygania sporów RSO, który jest dostępny na stronie internetowej http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana- (c) Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów mogą być stosowane wyłącznie przez konsumenta - osobę fizyczną, która podczas zawierania i realizacji umowy konsumenckiej nie działa w ramach swojej działalności / działalność, zatrudnienie lub zawód. Alternatywne rozstrzyganie sporów dotyczy wyłącznie sporu między konsumentem a sprzedawcą wynikającym z umowy konsumenckiej lub umowy konsumenckiej. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów dotyczą tylko umów na odległość. Alternatywne rozstrzyganie sporów nie dotyczy sporów, w których wartość sporu nie przekracza 20 EUR. Podmiot ARS może wymagać od konsumenta pobrania opłaty za rozpoczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów do wysokości 5 EUR z podatkiem VAT.

W Oravský Podzámok, dnia 28.02.2018


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Tvorba web stránok - fofos.sk, s.r.o.